Viherpalvelut

Viheralueiden hoito ja pihatyöt

Vihe­ra­luei­den sään­nöl­li­sel­lä hoi­dol­la var­mis­te­taan, että piha-alu­eet säi­ly­vät ter­vei­nä, tur­val­li­si­na ja toi­mi­vi­na kai­kil­le käyt­tä­jil­le. Siis­tit piha- ja vihe­ra­lu­eet tar­joa­vat viih­tyi­sät puit­teet kiin­teis­tö­jen asuk­kail­le sekä muil­le käyt­tä­jil­le, ja samal­le ne toi­mi­vat raken­nuk­sen käyn­ti­kort­ti­na ja vies­ti­vät vie­rai­li­joil­le posi­tii­vis­ta ensi­vai­ku­tel­maa. Hyvin hoi­de­tut vihe­ra­lu­eet ovat edel­ly­tys myös kiin­teis­tön arvon ylläpitämiselle.

RTH Oy pitää kiin­teis­tö­jen pihat ja muut vihe­ra­lu­eet kun­nos­sa kevääs­tä syk­syyn. Vihe­ra­luei­den hoi­toon eri­kois­tu­nut asian­tun­te­va hen­ki­lös­töm­me tun­tee eri­lai­set kas­vit ja nii­den vaa­ti­muk­set sekä huo­leh­tii nii­den tar­vit­se­mas­ta hoi­dos­ta oikea-aikai­ses­ti, tehok­kaas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Tar­joam­me yri­tyk­sil­le, jul­ki­sel­le sek­to­ril­le ja isän­nöit­si­jöil­le moni­puo­li­sia vihe­ra­luei­den hoi­to­pal­ve­lui­ta kas­vin­suo­je­lus­ta ja nur­mi­koi­den sekä pen­sa­sai­to­jen leik­kuis­ta tien­var­sien niit­to- ja rai­vaus­töi­hin. Tar­joam­me sekä jat­ku­via vihe­ra­luei­den huol­to­so­pi­muk­sia että kausihuoltosopimuksia.

Kasvinsuojelu

Kaik­ki vihe­ra­lu­eet vaa­ti­vat osak­seen sään­nöl­lis­tä hoi­ta­mis­ta pysyäk­seen elin­voi­mai­si­na ja viih­tyi­si­nä. Kesä­kau­del­la teh­tä­vä kas­vin­suo­je­lu on tär­keä osa vihe­ra­luei­den ter­vey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta. RTH Oy tar­jo­aa kiin­teis­tö­jen ja mui­den vihe­ra­luei­den kas­vin­suo­je­lua tor­ju­mal­la ja estä­mäl­lä eri­lais­ten kas­vin­tu­hoo­jien, kuten rik­ka­kas­vien, kas­vi­tau­tien ja tuhoe­läin­ten, aiheut­ta­mia vau­rioi­ta. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä asiak­kaan kans­sa vihe­ra­luei­den ja kas­vien vaa­ti­mus­ten mukai­sen vihe­ra­lu­een enna­koi­van hoitosuunnitelman.

Laa­duk­kai­den kas­vien ja kes­tä­vien lajik­kei­den valin­nal­la, puun­kuo­ri­kat­teen levi­tyk­sel­lä istu­tusa­lueil­le, sään­nöl­li­sel­lä lan­noi­tuk­sel­la sekä hai­tal­lis­ten kas­vien tuhoa­mi­sel­la yllä­pi­däm­me kas­vien ter­veyt­tä ja vihe­ra­luei­den siis­teyt­tä. Eri­lais­ten kas­vin­suo­je­luai­nei­den avul­la suo­je­lem­me kas­ve­ja kas­vin­tu­hoo­jil­ta, hai­tal­li­sil­ta kas­veil­ta ja kas­vi­no­sil­ta sekä estäm­me hai­tal­lis­ten kas­vien kas­vua. Kemial­li­ses­sa kas­vin­suo­je­lus­sa huo­leh­dim­me aina käy­tet­tä­vien tor­jun­ta-ainei­den tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­des­tä. Käy­täm­me ainoas­taan Tuke­sin hyväk­sy­miä kas­vin­suo­je­luai­ne­re­kis­te­ris­sä ole­via kasvinsuojeluaineita.

Nurmikon ja pensaiden leikkaus

Leh­ti- ja havu­pen­sai­den ja pen­sa­sai­to­jen leik­kaus on hyvä teh­dä sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta ne säi­ly­vät tuu­hei­na, elin­voi­mai­si­na ja halu­tun kokoi­si­na. Vuo­sit­tai­nen huol­to­leik­kaus teh­dään useim­mil­le pen­sail­le ja pen­sa­sai­doil­le var­hain kevääl­lä, mut­ta kuol­lei­ta ja vioit­tu­nei­ta oksia voi­daan har­ven­taa myös muul­loin.  Oikean­lai­sil­la leik­kaus­ta­voil­la ja sään­nöl­li­sel­lä leik­kauk­sel­la kas­vit säi­ly­vät hyvä­kun­toi­si­na ja vihe­ra­lu­eet tur­val­li­si­na sekä ylei­sil­meel­tään siisteinä. 

Niitto ja raivaus

RTH Oy tar­jo­aa maan­tei­den vihe­ra­luei­den, eli nur­mi- ja met­sä­aluei­den niit­to- ja rai­vaus­pal­ve­lui­ta yri­tyk­sil­le ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Tien­var­sien vihe­ra­luei­den leik­kuul­la yllä­pi­de­tään maan­tie­a­luei­den siis­teyt­tä, näky­vyyt­tä ja sitä kaut­ta myös teil­lä liik­ku­jien tur­val­li­suut­ta. Myös esi­mer­kik­si hir­vien ja mui­den pie­nem­pien eläin­ten havait­se­mi­nen on hel­pom­paa, kun pit­käk­si kas­va­nut hei­nik­ko tai vesak­ko ei estä pien­ta­rei­den näkyvyyttä.

Sään­nöl­li­sin välia­join toteu­te­tul­la nii­tol­la pidäm­me huo­len sii­tä, ettei hei­nik­ko pää­se tait­tu­maan ajo­tiel­le, vesa­koi­den kas­vu pysyy kuris­sa, näke­mä­alu­eet säi­ly­vät siis­tei­nä ja ojat toi­min­ta­kun­nos­sa. Tilaa­jan tar­pei­den ja tei­den koon mukaan nii­täm­me tien­var­ret yhdes­tä kol­meen ker­taan kesäs­sä. Vesa­kon rai­vaus teh­dään yleen­sä noin kol­men vuo­den välein, tai tar­vit­taes­sa tiheämmin.

Anna kiinteistön piha-alueiden ja muiden viheralueiden hoito ammattilaisten käsiin. Jätä yhteystietosi ja tarjouspyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä!

Jätä yhteys­tie­to­si ja tar­jous­pyyn­tö, niin otam­me sinuun yhteyttä!

Pyy­dä tarjous