Ratatyöt

Ratatyömaiden liikenneturvallisuus ja juna-asemien kunnossapito

RTH Oy on rata­työ­mai­den tur­val­li­suu­teen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä ja jul­kis­ta sek­to­ria vas­taa­mal­la eri­tyis­tä tark­kuut­ta vaa­ti­vien rata­työ­mai­den tur­val­li­suu­des­ta sekä juna-ase­mien kun­nos­sa­pi­dos­ta. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta ja ase­mien kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat aina koke­neet rata­tur­va­kou­lu­te­tut huol­to­mie­het ja ratatyövastaavat.

Ratatyömaiden liikenneturvallisuus

Rata-alueil­le teh­tä­vät rai­tei­den tar­kas­tus-, kun­nos­sa­pi­to-, pur­ku-, kor­jaus- ja raken­nus­työt edel­lyt­tä­vät aina rata­työ­vas­taa­vaa, joka huo­leh­tii haas­ta­van rata­työ­alu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta. RTH Oy tar­jo­aa asian­tun­te­vaa pal­ve­lua rata­työ­mai­den tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen aina pro­jek­tin suun­nit­te­lus­ta luo­vu­tuk­seen saakka.

Päte­vyy­den suo­rit­ta­neet ammat­ti­tai­toi­set rata­työ­vas­taa­vam­me ja tur­va­mie­hem­me huo­leh­ti­vat rau­ta­tie­jär­jes­tel­män lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta rata­töi­den aika­na TURO:n mukai­ses­ti. Rau­ta­tie­jär­jes­tel­män eri­tyis­piir­teet ja vaa­ra­te­ki­jät tun­te­vat tur­va­mie­het huo­leh­ti­vat rata­töi­den ja juna­lii­ken­teen tur­val­li­ses­ta yhteen­so­vit­ta­mi­ses­ta sekä rata­työ­aluei­den ja lii­ken­tee­noh­jauk­sen väli­ses­tä viestinnästä.

Juna-asemien kunnossapito

Rau­ta­tie­a­se­mien lai­tu­ria­luei­den siis­teyt­tä yllä­pi­de­tään juna-ase­mien kun­nos­sa­pi­dol­la. Ase­ma-aluei­den ja ase­ma­lai­tu­rei­den siis­teys on tur­val­li­suu­den ja viih­tyi­syy­den perus­e­del­ly­tys. Rau­ta­tie­a­se­mil­la teh­dyt kun­nos­sa­pi­to- ja huol­to­toi­men­pi­teet tulee tur­val­li­suus­syis­tä suo­rit­taa aina rata­työ­tur­val­li­suu­teen päte­vöi­ty­nei­den ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta. RTH Oy tar­jo­aa juna-ase­mien ja lai­tu­ria­luei­den kun­nos­sa­pi­toa vuo­sien kokemuksella.

Enna­koi­vaan ja sään­nöl­li­seen lai­tu­ria­luei­den kun­nos­sa­pi­toon kuu­lu­vat tal­vi­kau­del­la lumen­pois­to ja liuk­kau­den esto sekä keväi­sin hie­koi­tus­hie­kan imu­la­kai­su ja kui­va­tus­jär­jes­tel­mien tyh­jen­nys. Kesä­kau­del­la huo­leh­di­taan vihe­ra­luei­den hoi­dos­ta, kuten nur­mi­kon ja pen­sa­sai­to­jen leik­kuis­ta ja kas­vien suo­je­lus­ta. RTH Oy yllä­pi­tää myös juna-ase­mien yleis­tä siis­teyt­tä ympä­ri vuo­den, esi­mer­kik­si kerää­mäl­lä alu­eel­le ker­ty­neet roskat.

RTH Oy huolehtii ammattitaidolla ratatyömaiden liikenneturvallisuudesta ja juna-asemien kunnossapidosta. 

Jätä yhteys­tie­to­si ja tar­jous­pyyn­tö, niin otam­me sinuun yhteyttä!

Pyy­dä tarjous