Siivouspalvelut

Toimisto- ja porrassiivous

RTH Oy huo­leh­tii kiin­teis­tö­jen puh­tau­des­ta, siis­tey­des­tä ja viih­tyi­syy­des­tä. Pal­ve­lem­me yri­tys­asiak­kai­ta ja jul­kis­hal­lin­toa etu­pääs­sä toi­mis­to- sekä por­ras­sii­vouk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja tar­vit­taes­sa myös muu­al­la Ete­lä-Suo­mes­sa. Puh­taat ja siis­tit tilat luo­vat edel­ly­tyk­set miel­lyt­tä­väl­le työym­pä­ris­töl­le, joka puo­les­taan lisää työn­teon tehok­kuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta. Esteet­tö­myys ja puh­taus luo­vat edel­ly­tyk­sen myös tur­val­li­sel­le liik­ku­mi­sel­le toi­mis­tois­sa ja por­ras­käy­tä­vis­sä. Kun pin­nois­ta ja kalus­teis­ta pide­tään huol­ta, myös nii­den käyt­töi­kä pitenee.

Toimistosiivoukset

Puh­das ja viih­tyi­sä toi­mis­to on edel­ly­tys työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyy­del­le ja sitä kaut­ta myös työn tehok­kuu­del­le. Huo­lel­li­sel­la ja sään­nöl­li­sel­lä toi­mis­to­sii­vouk­sel­la voi­daan myös ennal­taeh­käis­tä sisäilmaongelmia.

RTH Oy tar­jo­aa luo­tet­ta­vaa ja kor­kea­laa­tuis­ta sii­vous­pal­ve­lua yri­tyk­sil­le. Me rää­tä­löim­me sii­vous­pal­ve­lum­me aina asiak­kaan toi­vei­den ja tilo­jen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti niin, että koko­nai­suus pal­ve­lee par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la tilo­jen käyt­tä­jiä ja aut­taa yllä­pi­tä­mään kiin­teis­tön arvoa. Oikein mitoi­te­tun ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun sii­vous­pal­ve­lun ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja, sii­vous­jäl­jes­tä tinkimättä.

RTH Oy:n ammat­ti­tai­toi­set sii­voo­jat huo­leh­ti­vat aina tilo­jen puh­tau­des­ta ja siis­tey­des­tä perus­teel­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Me pidäm­me huo­len myös sii­tä, että asia­kas­pal­ve­lu on ilois­ta ja yhteis­työ jous­ta­vaa sekä vaivatonta.

Toi­mis­to­sii­vous­pa­ket­tiin sisäl­ty­vät pal­ve­lut ja sii­vous­vä­li mää­ri­tel­lään aina asia­kas­koh­tai­ses­ti. Toi­mis­to­sii­vouk­seen voi­daan sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si kaik­kien pin­to­jen puh­dis­tus, lat­tioi­den imu­roin­ti, pesu ja vahaus, koko­lat­tia­mat­to­jen puh­dis­tus sekä ylä­pö­ly­jen puh­dis­tus, viher­kas­vien hoi­to ja jäteas­tioi­den tyh­jen­nys. Yleis­ten tilo­jen lisäk­si huo­leh­dim­me myös sani­teet­ti­ti­lo­jen sekä hen­ki­lö­kun­ta- ja keit­tiö­ti­lo­jen siis­tey­des­tä ja hygiee­ni­syy­des­tä. Erik­seen sovit­taes­sa voim­me huo­leh­tia myös toi­mis­to­jen ikku­noi­den pesus­ta ja por­ras­käy­tä­vien siivouksesta.

Siivouspalvelu voi sisältää muun muassa

  • Pöly­jen pyy­hin­tä (myös yläpölyjen)
  • Imu­roin­ti
  • Lat­tioi­den pesu ja vahaus
  • Koko­lat­tia­mat­to­jen puhdistus
  • Jäteas­tioi­den tyhjennys
  • Keit­tiö- ja wc-tilo­jen puhdistus
  • Irto­ka­lus­tei­den, kuten soh­vien imu­roin­ti ja puhdistus
  • Ikku­noi­den pesu
  • Por­ras­käy­tä­vien siivous

Porrassiivoukset

Siis­tit por­ras­käy­tä­vät vai­kut­ta­vat koko kiin­teis­tön ylei­sil­mee­seen. Por­taik­koi­hin ker­ty­vä kos­teus ja lika, kuten hiek­ka, kivet ja ros­kat ovat puo­les­taan tur­val­li­suus­ris­ki lisä­tes­sään por­ras­käy­tä­vien liuk­kaut­ta. Por­ras­käy­tä­vien sään­nöl­li­sel­lä sii­vouk­sel­la voi­daan yllä­pi­tää por­ras­käy­tä­vien siis­teyt­tä, paran­taa nii­den hygiee­ni­syyt­tä ja lisä­tä por­tai­kon tur­val­li­suut­ta. Por­ras­sii­vouk­seen sisäl­tyy por­ras­käy­tä­vien, -tasan­tei­den ja -kai­tei­den sekä por­tai­den pyyh­ki­mi­nen ja pesu. Tar­vit­taes­sa por­ras­ta­san­teet ja por­taat voi­daan myös vaha­ta ja suo­ja­ta sekä pes­tä por­ras­käy­tä­vis­sä ole­vat ikkunat.

Ympäristöystävällistä puhdistusta

Käy­täm­me sii­vouk­sis­sam­me Jout­sen­mer­kit­ty­jä tuot­tei­ta, jot­ka täyt­tä­vät tiu­kat ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­set. Käy­tet­tä­vät aineet eivät sisäl­lä ympä­ris­töl­le tai ter­vey­del­le hai­tal­li­sia ainei­ta. Pin­to­jen puh­dis­tuk­ses­sa käy­täm­me pit­käi­käi­siä mik­ro­kui­tu­vä­li­nei­tä, jot­ka sääs­tä­vät sii­vouk­ses­sa tar­vit­ta­vaa vet­tä ja pesuai­nei­ta. Kun kemi­kaa­le­ja käy­te­tään vähem­män, myös sisäil­ma pysyy puh­taam­pa­na. Mik­ro­kui­tusii­vous vähen­tää lisäk­si pesuai­neen saos­tu­mia ja mär­kä­pe­sun aiheut­ta­mia kosteusvaurioita.

Onnistunut työpäivä alkaa puhtaalta pöydältä! Jätä yhteystietosi ja tarjouspyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä!

Jätä yhteys­tie­to­si ja tar­jous­pyyn­tö, niin otam­me sinuun yhteyttä!

Pyy­dä tarjous