Ulkoaluehoito

Ulkoalueiden hoitoa ja talvikunnossapitoa

Hyvin hoi­de­tut ja siis­tit pihat nos­ta­vat kiin­teis­tö­si arvoa ja viih­ty­vyyt­tä. Enna­koi­val­la kun­nos­sa­pi­dol­la var­mis­tat ulkoa­luei­den tur­val­li­suu­den ja käy­tet­tä­vyy­den vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. RTH Oy huol­taa kai­ken kokois­ten kiin­teis­tö­jen ulkoa­lu­eet tehok­kaas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Pal­ve­lu­va­li­koi­mam­me koos­tuu moni­puo­li­sis­ta ulkoa­luei­den puh­taa­na­pi­don ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­don pal­ve­luis­ta, jois­ta rää­tä­löim­me jokai­sel­le tilaa­jal­le par­hai­ten sovel­tu­van pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den. Ulkoa­luei­den hoi­dos­sa pal­ve­lem­me sekä yri­tyk­siä että jul­kis­ta sek­to­ria ja isän­nöit­si­jöi­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja tar­vit­taes­sa myös muu­al­la Ete­lä-Suo­men alu­eel­la. Tar­joam­me sopi­mus­asiak­kail­lem­me ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta huol­to­pal­ve­lua, ja 24h-päi­vys­tä­jäm­me aut­ta­vat yllät­tä­vän ongel­man ilme­tes­sä nopeas­ti vaik­ka kes­kel­lä yötä!

Kunnossapitopalvelut kevät–syyskaudella

 • Ulkoa­luei­den puhtaanapito
 • Ros­kien keräys
 • Hie­kan poisto
 • Imu­la­kai­su
 • Eri­lai­set pesut, esi­mer­kik­si por­taik­ko­jen pesu
 • Graf­fi­tien ja töh­ry­jen poisto
 • Kui­va­tus­jär­jes­tel­mien huol­to ja tyhjennys

Talvikunnossapito

 • Auraus
 • Liuk­kau­den esto, hiekoitus
 • Lumen­kan­to ja -poisajo
 • Kat­to­lu­mien pudotus

Ulkoalueiden puhtaanapito

Siis­tit, hyvin hoi­de­tut pihat ja ulkoa­lu­eet anta­vat huo­li­tel­lun ilmeen kiin­teis­töl­le ja lisää­vät käyt­tä­jien viih­ty­vyyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. RTH Oy huo­leh­tii kiin­teis­tö­jen piha-aluei­den sekä mui­den jul­kis­ten ulkoa­luei­den puh­taa­na­pi­dos­ta ja siis­tey­des­tä puolestasi.

Puh­taa­na­pi­to­pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat muun muas­sa ros­kien keräys, hie­kan lakai­su ja eri­lai­set pesut, esi­mer­kik­si por­tai­den pesu ja töh­ry­jen sekä graf­fi­tien pois­to. Katu­jen ja piha-aluei­den lisäk­si pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me myös vihe­ra­luei­den hoi­dos­sa, kuten kas­vin­suo­je­lus­sa, kit­ken­näs­sä, niit­to- ja rai­vaus­töis­sä sekä nur­mi­kon ja pen­sa­sai­to­jen leikkauksessa.

Imulakaisu

Kadut ja pihat vaa­ti­vat ympä­ri­vuo­tis­ta huol­toa. Eten­kin keväi­sin pihat ja tiet täyt­ty­vät hie­koi­tus­hie­kas­ta, katu­pö­ly­pi­toi­suu­det ovat kor­keal­la ja pöly levi­ää ympä­ris­töön. Ihmi­sel­le run­sas katu­pö­lyl­le altis­tu­mi­nen voi aiheut­taa esi­mer­kik­si aller­gia­oi­rei­ta. Yli­mää­räi­nen hiek­ka puo­les­taan vai­kut­taa esi­mer­kik­si pyö­rä­tei­den kun­toon ja tur­val­li­suu­teen. Tur­val­li­suu­den ja viih­tyi­syy­den yllä­pi­tä­mi­sek­si hie­koi­tus­hie­kat oli­si hyvä pois­taa teil­tä heti, kun lumi ja jää ovat sula­neet katu­jen reu­noil­ta. Myös pölyn tor­ju­mi­sek­si ja laa­duk­kaan hen­gi­ty­sil­man yllä­pi­tä­mi­sek­si oli­si tär­ke­ää kerä­tä mah­dol­li­sim­man pian tal­ven jäl­jil­tä käve­ly- ja pyö­rä­teil­le sekä piha-alueil­le ker­ty­neet hiekoitussepelit.

RTH Oy toteut­taa tei­den ja piho­jen kevät­huol­lot nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti tehok­kai­den imu­la­kai­su­ko­nei­den avul­la. Imu­la­kai­su­ko­neil­la hie­koi­tus­hiek­ka ime­tään siis­tis­ti suo­raan koneen säi­li­öön ilman, että se aiheut­taa katu­pö­lyn muo­dos­tu­mis­ta ja kul­keu­tu­mis­ta muu­al­le hen­gi­ty­sil­maan. Pese­vien imu­la­kai­su­ko­nei­den ansios­ta kaik­ki pöly pes­tään pois ja ulkoa­lu­eet voi­daan vii­meis­tel­lä siis­teik­si hel­pos­ti ja turvallisesti.

Graffitien pesu

RTH Oy pois­taa tehok­kaas­ti graf­fi­tit ja muut töh­ryt kai­kil­ta pin­noil­ta. Oikean­lais­ten mene­tel­mien avul­la pint­ty­neim­pien­kin graf­fi­tien puh­dis­tus sujuu nopeas­ti ja puh­dis­tet­ta­vaa pin­taa vau­rioit­ta­mat­ta. Kuu­ma­pai­ne­pe­su­ri on teho­kas, mut­ta hel­lä­va­rai­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen puh­dis­tus­me­ne­tel­mä. Kuu­ma­pai­ne­pe­su­rin teho perus­tuu kuu­maan veteen ja pai­nee­seen, ja se sopii­kin erin­omai­ses­ti monien eri­lais­ten pin­to­jen puh­dis­tuk­seen. Graf­fi­ti kan­nat­taa kui­ten­kin puh­dis­taa aina mah­dol­li­sim­man pian sen ilmes­ty­mi­sen jäl­keen, kun maa­li ei ole vie­lä ehti­nyt pint­tyä kiin­ni. Edus­ta­va ja siis­ti yleis­vai­ku­tel­ma edel­lyt­tää puh­tai­ta raken­nus­ten sei­niä ja mui­ta ulkoalueita.

Kuivatusjärjestelmien huollot ja tyhjennykset

Kui­va­tus­jär­jes­tel­mien toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­nen sään­nöl­li­sil­lä huol­loil­la on edel­ly­tys raken­nus­poh­jan ja kiin­teis­tön perus­tus­ten kui­vuu­del­le ja ter­vey­del­le. Tyh­jen­tä­mäl­lä kai­vot sään­nöl­li­ses­ti voi­daan ennal­taeh­käis­tä tul­via ja kos­teus­vau­rioi­ta. Kai­vo­jen sään­nöl­li­nen tyh­jen­tä­mi­nen on tär­ke­ää myös ympä­ris­tön kan­nal­ta. Kui­va­tus­jär­jes­tel­män kai­vot, put­kis­tot ja pump­paa­mot tuli­si tar­kis­taa ja huol­taa aina nii­den täy­tyt­tyä ja tor­jua täl­lä tavoin nii­den tuk­kiu­tu­mis­ta. Huol­to ja tyh­jen­nys tuli­si toteut­taa aina myös vähin­tään ker­ran vuo­des­sa, kevääl­lä sen jäl­keen, kun hie­koi­tus­hie­kat on pois­tet­tu. Lumien sulaes­sa kai­voi­hin kul­keu­tuu hie­koi­tus­hie­kan lisäk­si tyy­pil­li­ses­ti myös mui­ta ros­kia. Huol­to- ja tyh­jen­nys­tar­ve vaih­te­lee kui­ten­kin jär­jes­tel­män käy­tön ja koon mukaan.

RTH Oy huol­taa ja tyh­jen­tää kiin­teis­tö­jen kui­va­tus­jär­jes­tel­mät luo­tet­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Huol­lon yhtey­des­sä tar­kis­te­taan aina myös kui­va­tus­jär­jes­tel­mien toi­min­ta­kun­to, kai­vot tyh­jen­ne­tään tar­vit­taes­sa hie­kas­ta ja muus­ta ros­kas­ta ja pump­paa­moi­hin ker­ty­nyt lie­te tyh­jen­ne­tään. Myös kai­vo­jen kan­sien kiin­ni­tys tar­kis­te­taan. Mikä­li tul­vi­va kai­vo kui­ten­kin pää­see yllät­tä­mään, 24h-päi­vys­tä­jäm­me auttavat!

Talvikunnossapito

Tal­vi­kun­nos­sa­pi­to pitää sisäl­lään tei­den, katu­jen, piho­jen ja mui­den ulkoa­luei­den aurauk­sen, liuk­kau­den tor­jun­nan ja lumen pois­kul­je­tuk­sen. Tal­vi­kun­nos­sa­pi­to on äärim­mäi­sen tär­ke­ää kiin­teis­tön ja siel­lä liik­ku­vien tur­val­li­suu­den kannalta.

Liu­kas­tu­mis­vaa­ran ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si kaik­ki pää­asial­li­set kul­ku­väy­lät tuli­si hie­koit­taa tai hoi­taa niin, ettei liu­kas­tu­mis­vaa­raa pää­se syn­ty­mään. Myös pysä­köin­tia­luei­den ja pelas­tus­tei­den esteet­tö­myy­des­tä tuli­si huo­leh­tia tal­vi­kun­nos­sa­pi­dol­la. Liuk­kau­den tor­jun­nan lisäk­si kul­ku­väy­lil­le ker­ty­neet lumi­ka­sat tuli­si pois­taa auraa­mal­la ja huo­leh­tia lumi­val­leik­si kasat­tu­jen lumien poiskuljetuksesta.

RTH Oy huo­leh­tii kiin­teis­tö­si tur­val­li­suu­des­ta ja toi­mi­vuu­des­ta myös tal­vi­kau­del­la. Enna­koi­val­la ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la tal­vi­kun­nos­sa­pi­dol­la tal­vi ei pää­se yllättämään.

Lumien pudotukset katoilta

Raken­nus­ten katoil­le tal­vi­sin kerään­ty­vät lumi­kuor­mat ovat ris­ki­te­ki­jä niin kiin­teis­tö­jen raken­teil­le kuin kiin­teis­tö­jen alu­eel­la liik­ku­vil­le ihmi­sil­le­kin. Lumien pudo­tus kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lai­sil­le, jot­ta se on var­mas­ti tur­val­lis­ta niin ohi­kul­ki­joil­le, lumen pudot­ta­jil­le kuin raken­teil­le­kin. Ole siis huo­let­ta ja tilaa lumien pudo­tuk­set RTH Oy:ltä. Me seu­raam­me puo­les­ta­si katol­le ker­ty­vän lumen mää­rää ja huo­leh­dim­me, että lumi ei pää­se putoa­maan katoil­ta ja kat­to säi­lyy ehjänä!

Juna-asemien kunnossapito

RTH Oy huo­leh­tii myös juna-ase­mien kun­nos­sa­pi­dos­ta ympä­ri vuo­den. Lue lisää juna-ase­mien kunnossapitopalveluista.