Hae meille töihin!

Haluai­sit­ko työs­ken­nel­lä RTH Oy:n kas­va­vas­sa pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa? Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia ammat­ti­lai­sia moni­puo­li­siin teh­tä­viin. Kaik­ki uudet työn­te­ki­jäm­me saa­vat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön sekä rata­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen. Täy­tä avoin hake­mus säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja ker­ro osaa­mi­ses­ta­si, tai hae jo avoin­na ole­via paikkoja!

Avoimet työpaikat

Pal­ve­lu­vas­taa­va Kone- ja lisäpalveluosastolle

Haem­me nyt jouk­koom­me esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­ly­ko­ke­muk­sen omaa­vaa pal­ve­lu­vas­taa­vaa (työn­joh­ta­jaa) Kone- ja lisä­pal­ve­luo­sas­tol­le Vantaalle.

Kone- ja lisä­pal­ve­luo­sas­to tekee moni­puo­li­ses­ti kiin­teis­tö­huol­lon koneel­li­sia töi­tä sekä pien­kor­jauk­sia. Esi­hen­ki­lö­nä joh­dat ja suun­nit­te­let oman osas­to­si työ­tä, olet läs­nä työn­te­ki­jöil­le­si, teet laa­dun­val­von­taa ken­täl­lä sekä pereh­dy­tät ja opas­tat hen­ki­lös­töä. Esi­hen­ki­lön roo­lis­sa lisäk­si enna­koit ja var­mis­tat työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä asioi­ta sekä huo­leh­dit tii­mi­si hen­ki­lö­re­sur­soin­nis­ta. Tähän teh­tä­vään saat mui­den nel­jän pal­ve­luo­sas­to­jem­me pal­ve­lu­vas­taa­vien tuen ja vas­taa­vas­ti olet tuke­na myös heil­le. Olem­me pie­ni yri­tys, jos­sa autam­me toi­siam­me onnis­tu­maan ja menes­ty­mään työs­sä. Toi­min­ta­var­muus, asia­kas­läh­töi­syys ja laa­du­kas työ ovat kai­ken toi­min­tam­me kes­kiös­sä, ja osa teh­tä­vää­si onkin myös huo­leh­tia yhtey­den­pi­dos­ta asiak­kai­siin, pal­ve­lun­laa­dun kehit­tä­mi­ses­tä sekä sii­tä, että KLP osas­ton työt suju­vat suunnitellusti.

Toi­mis­to­työn lisäk­si kier­rät koh­tei­tam­me arvioi­den, kuin­ka ken­täl­lä on onnis­tut­tu. Tar­vit­taes­sa tar­tut itse­kin hom­miin ja loma­kausi­na sijais­tat pal­ve­lu­vas­taa­via hei­dän työ­teh­tä­vis­sään. Kos­ka KLP osas­to toi­mii kah­des­sa vuo­ros­sa (aamu- ja yövuo­ros­sa), toi­vom­me valit­ta­val­ta pal­ve­lu­vas­taa­val­ta jous­ta­vuut­ta joh­taa tar­vit­taes­sa myös yövuo­ros­sa ole­via työn­te­ki­jöi­tä. Meil­lä kaik­ki pal­ve­lu­vas­taa­vat ovat osa päi­vys­tys­rin­kiä, jot­ta pys­tym­me anta­maan ohjaus­ta ja neu­von­taa ken­tän työn­te­ki­jöil­le myös toi­mis­toai­ko­jen ulko­puo­lel­la. Päi­vys­tys teh­dään pää­sään­töi­ses­ti etä­nä ja päi­vys­tys­vuo­ro on kes­ki­mää­rin kuu­kausit­tain viik­ko kerrallaan.

Miten menes­tyä tehtävässä?
• Sinul­ta löy­tyy jo jon­kin ver­ran koke­mus­ta koneel­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä ja arvos­tam­me esi­hen­ki­lö­työ­taus­taa­si - olet ehkä aiem­min toi­mi­nut esi­hen­ki­lö­nä, tii­min­ve­tä­jä­nä tai työn­joh­ta­ja­na. Eduk­si kat­so­taan teh­tä­vään sovel­tu­va koulutus.
• Sinul­la on kyky kom­mu­ni­koi­da suju­val­la suo­men kie­lel­lä sekä aut­ta­vas­ti englan­nin kie­lel­lä työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den kanssa.
• Osaat joh­taa omaa työ­tä­si ja tii­miä­si jämp­til­lä ja joh­don­mu­kai­sel­la otteella.
• Työs­ken­te­ly­ta­voil­ta­si olet rat­kai­su­kes­kei­nen ja organisointikykyinen.
• Arvos­tam­me pal­ve­lu­vas­taa­van roo­lis­sa ener­gi­syyt­tä ja sitä, että työ­teh­tä­vät tule­vat teh­dyk­si aikataulussa.
• Teh­tä­väs­sä toi­mi­mi­nen edel­lyt­tää ajokorttia.
• Eduk­si kat­so­taan työ­ko­nei­den tun­te­mus ja käyttökokemus.

RTH Oy:ssä pää­set kehit­tä­mään itseä­si kiin­teis­tön­pal­ve­lua­lan esi­hen­ki­lö­nä vas­tuul­li­ses­sa roo­lis­sa. Meil­lä on muka­va työyh­tei­sö ja ren­to työil­ma­pii­ri. Tar­joam­me kokoai­kai­sen ja tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van työ­suh­teen ja kuu­kausi­pal­kan, joka tulee aset­tu­maan noin 3000 euron tie­tä­mil­le vali­tun hen­ki­lön koke­muk­ses­ta ja taus­tas­ta riip­puen. Lisäk­si tar­joam­me kat­ta­vat vakuu­tuk­set myös vapaa-ajal­le sekä puhelinedun.
Ter­ve­tu­loa osak­si mah­ta­vaa tii­miäm­me! Hae teh­tä­vään vii­meis­tään 15.12.2023 lähet­tä­mäl­lä meil­le hake­muk­se­si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja ansio­luet­te­lo­si net­ti­si­vu­jem­me kaut­ta (https://rthoy.com/rekrytointi/) tai säh­kö­pos­til­la (rekry@rthoy.com). Älä suot­ta jätä hake­mis­ta­si vii­mei­seen päi­vään, sil­lä viem­me rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia eteen­päin ja haas­tat­te­lem­me haki­joi­ta jo hakua­jan kuluessa.
Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Han­na Keto­nen (puh. 040 9237690 tai hanna.ketonen@rthoy.com).

Puu­tar­hu­ri

Etsim­me viher­pal­ve­lu­tii­miim­me puu­tar­hu­ri­kou­lu­tuk­sen omaa­vaa puu­tar­hu­ria vaki­tui­seen ja kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen pääkaupunkiseudulle.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­to ja koh­de­ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta. Meil­lä puu­tar­hu­reil­la on omat vas­tuu­alu­eet; Tulet vas­taa­maan oman alu­ee­si viher­töi­den suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja hoi­dos­ta. Työs­sä­si saat kehit­tää toi­min­ta­ta­po­ja yhdes­sä esi­hen­ki­lö­si kans­sa ja uudet ideat toi­min­nan paran­ta­mi­seen ovat aina ter­ve­tul­lei­ta. Lisäk­si työ­teh­tä­vä­si sisäl­tää mui­den puu­tar­hu­rien aut­ta­mi­sen hei­dän aluei­den viher­töis­sä aina tar­peen mukaan. Tar­joam­me halu­tes­sa­si työ­tä myös tal­vi­kau­del­le, jol­loin työ­teh­tä­vät liit­ty­vät pit­käl­ti lumen poistoon. 

Työ sisäl­tää myös asia­kas­yh­tey­den­pi­toa, jon­ka vuok­si edel­ly­täm­me suju­vaa suo­men kie­len tai­toa. Myös B ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön, kos­ka lii­kum­me asia­kas­koh­teis­sa eri puo­lil­la pää­kau­pun­ki­seu­tua työ­au­toil­la. Työ­päi­vän aloi­tus- ja lope­tus­paik­ka on Van­taal­la (Haka­mäen­ku­ja 10). Työ­päi­vät sijoit­ta­vat kesä­kau­del­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja työ­ai­ka on 37,5 tun­tia viikossa.

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työ­suh­teen, jon­ka pääl­le saat myös mah­ta­vat kol­le­gat ja rei­lun esi­hen­ki­lön. Pää­set myös kehit­tä­mään ammat­ti­tai­toa­si ja omaa työn­ku­vaa­si. Hae mukaan mei­dän muka­vaan ja iloi­seen porukkaan!

Lähe­tät­hän lyhyen esit­te­lyn itses­tä­si ja ansio­luet­te­lo­si osoit­tee­seen: rekry@rthoy.com tai koti­si­vu­jem­me kaut­ta: https://rthoy.com/rekrytointi/.

Jätä avoin hakemus