Hae meille töihin!

Haluai­sit­ko työs­ken­nel­lä RTH Oy:n kas­va­vas­sa pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa? Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia ammat­ti­lai­sia moni­puo­li­siin teh­tä­viin. Kaik­ki uudet työn­te­ki­jäm­me saa­vat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön sekä rata­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen. Täy­tä avoin hake­mus säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja ker­ro osaa­mi­ses­ta­si, tai hae jo avoin­na ole­via paikkoja!

Avoimet työpaikat

Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja

Haem­me kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa Van­taal­le, kone- ja lisä­pal­ve­luo­sas­toom­me kokoai­kai­seen ja vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­nai­set koneel­li­set kiin­teis­tö­hoi­don teh­tä­vät ja -pien­kor­jauk­set, rata­työ­vas­taa­va­na toi­mi­mis­ta sekä juna-ase­mien lai­tu­ria­lueil­la työs­ken­te­ly. Kesä­kau­del­la työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät moni­puo­li­sia koneel­li­sia töi­tä ja ulkoa­luei­den pie­ni­muo­toi­sia kor­jauk­sia. Kesäi­sin yövuo­roa on noin joka kol­mas viik­ko. Tal­vi­kau­del­la työ­teh­tä­vät ovat pää­osin auraus­ta sekä koneel­lis­ta hie­koi­tus­ta ja kevääl­lä koneel­lis­ta hie­kan­pois­toa. Tal­vi­kau­del­la työ sisäl­tää yövuo­roa joka toi­nen viik­ko. Lisäk­si tal­vi­kau­del­la työ­teh­tä­viin kuu­luu varal­lao­lo eli lumi­päi­vys­tys. Työ­ajat aamu­vuo­ros­sa ovat klo 6.00-14.00 ja yövuo­ros­sa 22.00-06.00. Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan sopi­muk­sen mukaan.

Työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii B ajo­kort­tia, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa sekä perus­ter­veyt­tä ja -kun­toa. Toi­vom­me vali­tul­ta hen­ki­löl­tä jon­kin ver­ran koke­mus­ta työ­ko­nei­den ajos­ta- ja käy­tös­tä. Pie­ni­muo­toi­set asen­nus-, kor­jaus- ja huol­to­työ­ko­ke­mus kat­som­me eduk­si. Pereh­dy­täm­me työ­hön ja työs­sä on mah­dol­li­suus kouluttautua.

Lai­ta ansio­luet­te­lo ja lyhyt esit­te­ly itses­sä­si osoit­tee­seen: rekry@rthoy.com tai alla ole­van avoi­men lomak­keen (”Jätä avoin hake­mus”) kaut­ta vii­meis­tään 10.6.2024. Huo­mioit­han, että käsit­te­lem­me hake­muk­sia jo hakuai­ka­na ja teem­me valin­nan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Jätä avoin hakemus