Hae meille töihin!

Haluai­sit­ko työs­ken­nel­lä RTH Oy:n kas­va­vas­sa pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa? Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia ammat­ti­lai­sia moni­puo­li­siin teh­tä­viin. Kaik­ki uudet työn­te­ki­jäm­me saa­vat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön sekä rata­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen. Täy­tä avoin hake­mus säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja ker­ro osaa­mi­ses­ta­si, tai hae jo avoin­na ole­via paikkoja!

Avoimet työpaikat

Pal­ve­lu­vas­taa­va
Haem­me Pal­ve­lu­vas­taa­vaa viher­pal­ve­lui­hin Van­taal­le vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Esi­hen­ki­lö­nä joh­dat ja suun­nit­te­let viher­työn­te­ki­jöi­den työ­tä, olet läs­nä työn­te­ki­jöil­le­si, teet laa­dun­val­von­taa ken­täl­lä sekä pereh­dy­tät hen­ki­lös­töä. Esi­hen­ki­lön roo­lis­sa lisäk­si moti­voit tii­miä­si koh­ti yhtei­siä tavoit­tei­ta, enna­koit ja var­mis­tat työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä asioi­ta sekä huo­leh­dit tii­mi­si hen­ki­lö­re­sur­soin­nis­ta. Tar­vit­taes­sa tar­tut itse­kin hom­miin ja loma­kausi­na tuu­raat mui­ta pal­ve­lu­vas­taa­via hei­dän työs­sään. Pal­ve­lu­vas­taa­vat ovat osa päi­vys­tys­rin­kiä, jot­ta pys­tym­me anta­maan ohjaus­ta ja neu­von­taa ken­tän työn­te­ki­jöil­le myös toi­mis­toai­ko­jen ulko­puo­lel­la. Päi­vys­tys teh­dään pää­sään­töi­ses­ti etä­nä ja päi­vys­tys­vuo­ro on kes­ki­mää­rin ker­ran kuus­sa viik­ko ker­ral­laan. Viher­pal­ve­lu­vas­taa­van työ on ympä­ri­vuo­ti­nen; tal­vi­kau­del­la on muka­na mm. lumi­töi­den suun­nit­te­lus­sa ja ohjauk­ses­sa. Lisäk­si työ­teh­tä­viin kuu­luu yhtey­den­pi­to asiak­kai­siin, pal­ve­lun laa­dun kehit­tä­mi­nen ja huo­leh­tia, että viher­pal­ve­lun työt suju­vat suun­ni­tel­lus­ti. Viher­pal­ve­lu­tii­mis­sä on täl­lä het­kel­lä vaki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa 5 puu­tar­hu­ria ja kesäi­sin meil­lä työs­ken­te­lee noin 15 vihertyöntekijää.

Odo­tam­me sinul­ta koke­mus­ta esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­lys­tä vähin­tään vuo­den ajan. Edel­ly­täm­me näke­mys­tä ja osaa­mis­ta työ­te­ki­jöi­den menes­tyk­sek­kääs­tä joh­ta­mi­ses­ta. Teh­tä­väs­sä onnis­tu­mi­nen vaa­tii B ajo­kort­tia, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa sekä tyy­dyt­tä­vää englan­nin kie­len osaa­mis­ta. Eduk­si kat­som­me sovel­tu­van alan kou­lu­tuk­sen. Toi­vom­me, että olet kyvy­käs kom­mu­ni­koi­maan suju­vas­ti niin asiak­kai­den, työn­te­ki­jöi­den kuin muun orga­ni­saa­tion työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Työs­ken­te­ly­ot­teil­ta­si olet ener­gi­nen, rat­kai­su­kes­kei­nen ja orga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen sekä sinul­la on erin­omai­set yhteistyötaidot.

Tar­joam­me sinul­le vaki­tui­sen työn moni­puo­li­ses­sa kiin­teis­tö­alan yri­tyk­ses­sä. Pää­set kehit­tä­mään itseä­si ja työs­ken­te­le­mään ren­nos­sa ja osaa­vas­sa työyh­tei­sös­sä. Kuu­kausi palk­kaus aset­tuu noin 3000 euron tie­tä­mil­le riip­puen hen­ki­lön koke­muk­ses­ta ja osaa­mi­ses­ta. Kat­ta­vat vapaa-ajan vakuu­tuk­set ja puhe­li­ne­tu kuu­lu­vat pakettiin.

Pyy­däm­me lähet­tä­mään hake­muk­sen ja ansio­luet­te­lon palk­ka­toi­vei­neen sekä mah­dol­li­set suo­sit­te­li­jat net­ti­si­vu­jen lin­kin kaut­ta ( https://rthoy.com/rekrytointi/ ) tai säh­kö­pos­til­la rekry@rthoy.com 1.10.2023 men­nes­sä. Toi­mi kui­ten­kin nopeas­ti, sil­lä paik­ka täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Han­na Keto­nen (puh. 040 9237690 tai hanna.ketonen@rthoy.com).

Puu­tar­hu­ri

Etsim­me viher­pal­ve­lu­tii­miim­me puu­tar­hu­ri­kou­lu­tuk­sen omaa­vaa puu­tar­hu­ria vaki­tui­seen ja kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen pääkaupunkiseudulle.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­to ja koh­de­ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta. Meil­lä puu­tar­hu­reil­la on omat vas­tuu­alu­eet; Tulet vas­taa­maan oman alu­ee­si viher­töi­den suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja hoi­dos­ta. Työs­sä­si saat kehit­tää toi­min­ta­ta­po­ja yhdes­sä esi­hen­ki­lö­si kans­sa ja uudet ideat toi­min­nan paran­ta­mi­seen ovat aina ter­ve­tul­lei­ta. Lisäk­si työ­teh­tä­vä­si sisäl­tää mui­den puu­tar­hu­rien aut­ta­mi­sen hei­dän aluei­den viher­töis­sä aina tar­peen mukaan. Tar­joam­me halu­tes­sa­si työ­tä myös tal­vi­kau­del­le, jol­loin työ­teh­tä­vät liit­ty­vät pit­käl­ti lumen poistoon. 

Työ sisäl­tää myös asia­kas­yh­tey­den­pi­toa, jon­ka vuok­si edel­ly­täm­me suju­vaa suo­men kie­len tai­toa. Myös B ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön, kos­ka lii­kum­me asia­kas­koh­teis­sa eri puo­lil­la pää­kau­pun­ki­seu­tua työ­au­toil­la. Työ­päi­vän aloi­tus- ja lope­tus­paik­ka on Van­taal­la (Haka­mäen­ku­ja 10). Työ­päi­vät sijoit­ta­vat kesä­kau­del­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja työ­ai­ka on 37,5 tun­tia viikossa.

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työ­suh­teen, jon­ka pääl­le saat myös mah­ta­vat kol­le­gat ja rei­lun esi­hen­ki­lön. Pää­set myös kehit­tä­mään ammat­ti­tai­toa­si ja omaa työn­ku­vaa­si. Hae mukaan mei­dän muka­vaan ja iloi­seen porukkaan!

Lähe­tät­hän lyhyen esit­te­lyn itses­tä­si ja ansio­luet­te­lo­si vii­meis­tään 1.10.2023 osoit­tee­seen: rekry@rthoy.com tai koti­si­vu­jem­me kaut­ta: https://rthoy.com/rekrytointi/. Toi­mi kui­ten­kin nopeas­ti, sil­lä haas­tat­te­lem­me jo hakuai­ka­na ja paik­ka täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä. 

Kiinteistönhoitaja/ratatyövastaava
Haem­me konea­jo­tai­tois­ta kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa Van­taal­le, kone- ja lisä­pal­ve­luo­sas­toom­me kokoai­kai­seen ja vaki­tui­seen työsuhteeseen. 

Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan elo­kuus­ta 2023 alkaen. Pereh­dy­täm­me työ­hön ja kou­lu­tam­me vali­tus­ta hen­ki­lös­tä rata­työ­vas­taa­van. Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­nai­set koneel­li­set kiin­teis­tö­hoi­don teh­tä­vät ja -pien­kor­jauk­set, rata­työ­vas­taa­va­na toi­mi­mis­ta sekä juna-ase­mien lai­tu­ria­lu­eel­la työs­ken­te­ly. Tal­vi­kau­del­la työ­teh­tä­vät ovat pää­osin auraus­ta sekä koneel­lis­ta hie­koi­tus­ta (ja hie­kan­pois­toa kevääl­lä). Tal­vi­kau­den työt pai­not­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti yöai­kaan. Lisäk­si tal­vi­kau­del­la työ­teh­tä­viin kuu­luu varal­lao­lo eli lumi­päi­vys­tys. Työ­ajat sijoit­tu­vat aamu­vuo­ros­sa klo 6.00-14.00 ja yövuo­ros­sa 22.00-06.00.

Työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii ajo­kort­tia sekä hyvää suo­men kie­len tai­toa. Rata­työs­tä­vas­taa­va­na toi­mi­mi­nen vaa­tii myös perus­ter­veyt­tä ja -kun­toa. Eduk­si kat­som­me koke­muk­sen rata­työs­tä ja rata­työ­vas­taa­van työ­teh­tä­vis­tä. Myös aiem­pi työ­ko­nei­den ajo- ja käyt­tö­ko­ke­mus lue­taan eduksi.

Jätä avoin hake­mus sivun alla ole­van lomak­keen kaut­ta ja lyhyt esit­te­ly itses­sä­si sekä lii­tä CV vii­meis­tään 1.10.2023. Huo­mioit­han, että käsit­te­lem­me hake­muk­sia jo hakuaikana. 

Jätä avoin hakemus