Hae meille töihin!

Haluai­sit­ko työs­ken­nel­lä RTH Oy:n kas­va­vas­sa pal­ve­lu­ver­kos­tos­sa? Etsim­me jat­ku­vas­ti uusia ammat­ti­lai­sia moni­puo­li­siin teh­tä­viin. Kaik­ki uudet työn­te­ki­jäm­me saa­vat kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­hön sekä rata­työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen. Täy­tä avoin hake­mus säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja ker­ro osaa­mi­ses­ta­si, tai hae jo avoin­na ole­via paikkoja!

Avoimet työpaikat

PUU­TAR­HU­RI
Etsim­me viher­pal­ve­lu­tii­miim­me puu­tar­hu­ria vaki­tui­seen ja kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Hae mukaan mei­dän muka­vaan ja iloi­seen porukkaan!

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­to ja koh­de­ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta. Meil­lä puu­tar­hu­reil­la on omat vas­tuu­alu­eet; Tulet vas­taa­maan oman alu­ee­si viher­töi­den suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja hoi­dos­ta. Oman alu­een kun­nos­sa­pi­toon saat apua kesä­työn­te­ki­jöil­tä sekä tuen kan­nus­ta­val­ta esi­hen­ki­löl­tä. Työs­sä­si saat kehit­tää toi­min­ta­ta­po­ja yhdes­sä esi­hen­ki­lö­si kans­sa ja uudet ideat toi­min­nan paran­ta­mi­seen ovat aina ter­ve­tul­lei­ta. Lisäk­si työ­teh­tä­vä­si sisäl­tää mui­den puu­tar­hu­rien aut­ta­mi­sen hei­dän aluei­den viher­töis­sä aina tar­peen mukaan. Tar­joam­me halu­tes­sa­si työ­tä myös tal­vi­kau­del­le, jol­loin työ­teh­tä­vät liit­ty­vät pit­käl­ti lumeen.
Työ sisäl­tää myös asia­kas­yh­tey­den­pi­toa, jon­ka vuok­si edel­ly­täm­me suju­vaa suo­men kie­len tai­toa. Myös B ajo­kort­ti on vält­tä­mä­tön, kos­ka lii­kum­me asia­kas­koh­teis­sa eri puo­lil­la pää­kau­pun­ki­seu­tua työ­au­toil­la. Työ­päi­vän aloi­tus- ja lope­tus­pis­te on Van­taal­la (Haka­mäen­ku­ja 10). Työ­päi­vät sijoit­ta­vat kesä­kau­del­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin ja työ­ai­ka on 37,5 tun­tia viikossa.
Lähe­tät­hän lyhyen esit­te­lyn itses­tä­si ja ansio­luet­te­lo­si osoit­tee­seen rekry@rthoy.com tai yhteydenottolomakkeella. 

KESÄ­TYÖN­TE­KI­JÖI­TÄ
Etsim­me viher­pal­ve­lu­tii­miim­me toi­meen tart­tu­via ja vas­tuun­tun­toi­sia viher­työn­te­ki­jöi­tä! Työ on mää­rä­ai­kai­nen (kesä­kausi, huti­kuus­ta syys­kuun lop­puun) ja kokoai­kai­nen. Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan huh­ti­kuus­ta eteen­päin, mut­ta aloit­taa voi vas­ta esi­mer­kik­si kesä­kuus­sa. Teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­sia viher­töi­tä, mm. nur­mia­luei­den leik­kuu­ta, pen­saan­leik­kaus­ta, sii­maus­ta, rai­vaus­ta ja peren­no­jen hoi­toa. Viher­töi­tä teh­dään pareit­tain tai ryh­mis­sä, joten et ole yksin. Työ­vuo­rot ovat 8 tun­tia päi­väs­sä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin eli vii­kon­lo­put ovat vapaat täs­sä työs­sä! Palk­kaus on Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukai­nen, joka on alkaen 11,24 € /h riip­puen koke­muk­ses­ta. Työ­vuo­ro­jen aloi­tus­pis­te on Van­taal­la (Haka­mäen­ku­ja 10), jos­ta liik­ku­mi­nen asia­kas­koh­tei­siin tapah­tuu työ­au­tol­la. B-ajo­kort­ti on ehdo­ton edel­ly­tys työntekemiselle.
Hae mukaan iloi­seen kesä­tii­miim­me yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la: rekry@rthoy.com

ULKOA­LUE­HOI­TA­JA
Haem­me ulkoa­lue­tii­miim­me vah­vis­tus­ta. Työ on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen. Työ­tä teh­dään kai­kis­sa vuo­rois­sa; Työ­vuo­rot ovat päi­vä- ilta-, yö-, vii­kon­lop­pu- ja pyhä­päi­vä­vuo­ro­ja. Vuo­rois­ta mak­se­taan Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukai­sia lisiä ja perus­palk­ka on13,02 €/ tunti.
Ulkoa­lue­tii­mim­me asiak­kai­ta ovat jul­ki­set yri­tyk­set ja lii­ke­huo­neis­to­kiin­teis­töt. Tar­joam­me moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä, mm. asiak­kai­dem­me piha-aluei­den hoi­ta­mi­nen ja puh­taa­na­pi­to, juna-ase­mien ulkoa­luei­den puh­taa­na­pi­to ja tur­val­li­suus­poik­kea­mien havain­noin­ti ja rapor­toin­ti. Työ­teh­tä­viin kuu­luu myös etu­kä­teen mää­ri­tel­lyt ajo­len­kit eri koh­teis­sa, jois­sa tar­koi­tuk­se­na on teh­dä tar­kas­tuk­sia puh­taa­na­pi­toon liit­tyen. Tal­vi­kau­del­la työ­teh­tä­vi­nä on lisäk­si liuk­kau­den tor­jun­ta ja käsi­lu­mi­työt. Perus­työ­teh­tä­vä­nä on siis pitää asiak­kai­dem­me alu­eet puh­taa­na, viih­tyi­si­nä ja tur­val­li­si­na. Työn aloi­tus­pis­te on Van­taal­la (Haka­mäen­ku­ja 10), jos­ta liik­ku­mi­nen asia­kas­koh­tei­siin tapah­tuu työ­au­tol­la. B-ajo­kort­ti on ehdo­ton edel­ly­tys työntekemiselle.
Hae teh­tä­vää yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­til­la: rekry@rthoy.com

Jätä avoin hakemus