RTH Oy

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapito- ja huoltopalvelut pääkaupunkiseudulla

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapidon moniosaaja

RTH Oy on kiin­teis­tö­jen ja ulkoa­luei­den kun­nos­sa­pi­don monio­saa­ja. Tar­joam­me pal­ve­lu­rat­kai­su­ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le, yri­tyk­sil­le ja isän­nöit­si­jöil­le eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja muu­al­la Ete­lä-Suo­mes­sa. RTH Oy on luo­tet­ta­va kump­pa­ni ulko- ja sisä­ti­lo­jen kun­nos­sa­pi­toon, huol­toon ja kor­jauk­seen, tilo­jen elin­kaa­ren jokai­ses­sa vai­hees­sa, vuo­den jokai­se­na päivänä.

Ulkoaluehoito

Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si kiin­teis­tö­je­si ja mui­den ulkoa­luei­den tur­val­li­suu­des­ta sekä viih­tyi­syy­des­tä vuo­den jokai­se­na päivänä!

Kiinteistöhuolto

Tek­ni­nen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lum­me var­mis­taa tehok­kaan ja tur­val­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön kai­kil­le kiin­teis­tö­si käyttäjille!

Siivouspalvelut

Puh­das ja siis­ti työym­pä­ris­tö on edel­ly­tys tehok­kaal­le työn­teol­le ja työ­hy­vin­voin­nil­le. RTH Oy tar­jo­aa kor­kea­laa­tui­set toi­mis­to- ja por­ras­sii­vouk­set yrityksellesi.

Viherpalvelut

Hyvin hoi­de­tut vihe­ra­lu­eet ovat edel­ly­tys lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­le, viih­ty­vyy­del­le ja kiin­teis­tön arvon ylläpidolle.

Ratatyöt

Pal­ve­lem­me yri­tyk­siä ja jul­kis­ta sek­to­ria tur­vaa­mal­la, suun­nit­te­le­mal­la ja toteut­ta­mal­la juna­ra­dan lähei­syy­des­sä teh­tä­viä töi­tä rata­työ­vas­taa­vien ja tur­va­mies­ten avulla.

Luotettavuus ja toimintavarmuus – RTH lyhyesti

Vuon­na 2005 perus­tet­tu RTH Oy työl­lis­tää noin 60 alan­sa kovin­ta ammat­ti­lais­ta. Hen­ki­lö­kun­tam­me koos­tuu kou­lu­te­tuis­ta kun­nos­sa­pi­don ja talo­tek­nii­kan ammat­ti­lai­sis­ta, jot­ka toi­mi­vat ulkoa­luei­den hoi­don, kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­don, viher­töi­den, sii­vouk­sen ja rata­töi­den parissa.

Panos­tam­me moti­voi­tu­nee­seen ja asian­tun­te­vaan hen­ki­lös­töön, laa­duk­kai­siin työ­vä­li­nei­siin ja vii­mei­sim­pään tek­no­lo­gi­aan, jon­ka avul­la työn­te­ko on läpi­nä­ky­vää, myös asiak­kaal­le. Käy­tös­säm­me ovat reaa­liai­kai­set työ­päi­vä­kir­jat, joi­den avul­la asiak­kaat voi­vat halu­tes­saan seu­ra­ta työ­ti­lan­net­ta esi­mer­kik­si tal­vi­kun­nos­sa­pi­don tai vihe­ru­ra­kan osalta.

Tehokasta ja laadukasta palvelua yrityksellesi tai yhteisöllesi

RTH Oy:n tavoit­tee­na on tar­jo­ta aina luo­tet­ta­via ja laa­duk­kai­ta kiin­teis­tö­pal­ve­lu­ja asiak­kail­lem­me. Toi­min­ta­var­muus ja asia­kas­läh­töi­syys ovat kai­ken toi­min­tam­me kes­kiös­sä. Me RTH Oy:llä haluam­me tar­jo­ta juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si tai yhtei­söl­le­si rää­tä­löi­ty­jä ja sovel­tu­via pal­ve­lu­rat­kai­su­ja, joi­den avul­la sinä voit paran­taa kiin­teis­tö­si viih­tyi­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta ja tuot­ta­vuut­ta sekä piden­tää tilo­jen elin­kaar­ta. Me arvos­tam­me pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta, ja sik­si me tar­joam­me aidos­ti asia­kas­läh­töis­tä ja toi­min­ta­var­maa huol­to- ja kunnossapitopalvelua.

Voi­dak­sem­me tar­jo­ta teho­kas­ta ja laa­du­kas­ta pal­ve­lua, yllä­pi­däm­me ja kehi­täm­me jat­ku­vas­ti työn­te­ki­jöi­dem­me ammat­ti­pä­te­vyyt­tä ja työ­tur­val­li­suut­ta moni­puo­li­sil­la kou­lu­tuk­sil­la. RTH Oy on valin­ta­si, kun etsit vas­tuul­lis­ta kump­pa­nia huo­leh­ti­maan piha- ja vihe­ra­lueis­ta sekä kiin­teis­töis­tä koko nii­den elin­kaa­ren ajan.