Kiinteistöhuolto

RTH Oy huoltaa ja ylläpitää kaikentyyppisiä kiinteistöjä asuinkiinteistöistä aina liikekiinteistöihin sekä laitetiloihin

Kiin­teis­tö­huol­ta­jam­me val­voo ja var­mis­taa, että huol­to­koh­de ja sen ulkoa­lu­eet ovat jat­ku­vas­ti kun­nos­sa. Huol­lon perus­teh­tä­viin kuuluu:

  • Avaam­me ovet ja huol­lam­me lukitukset
  • Läm­mi­tyk­sen sää­döt vuo­ro­kau­den ja vuo­den­ajan mukaan
  • Valais­tuk­sen tark­kai­lu ja kor­jaus sekä energiatehokkuusideointi
  • Vuo­to­jen ja kulu­tuk­sen tarkkailu
  • Huol­lot ja kor­jauk­set sopi­muk­sen mukaan
  • Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set
  • Muut rää­tä­löi­dyt teh­tä­vät asiak­kaan toi­vei­den mukaan

Hyvin huol­le­tus­sa kiin­teis­tös­sä sekä hen­ki­lös­tö että asiak­kaat viihtyvät.

Kiin­teis­tö­huol­to päi­vys­tää 24/7.

LVI- ja sähköpalvelut

RTH Oy pitää huo­len kiin­teis­tö­si kun­nos­sa­pi­dos­ta put­ki- ja ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mis­tä säh­kö­tek­niik­kaan. Sään­nöl­li­sel­lä ja enna­koi­val­la  kun­nos­sa­pi­dol­la pyrim­me ennal­taeh­käi­se­mään viko­jen syn­ty­mis­tä ja yllä­pi­tä­mään kiin­teis­tön arvoa, tur­val­li­suut­ta, viih­tyi­syyt­tä ja laa­du­kas­ta sisäil­maa. Tehok­kail­la säh­kö­tek­ni­sil­lä rat­kai­suil­la voi­daan vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti myös kiin­teis­tön energiatehokkuuteen.

Käy­tän­nös­sä LVI- ja säh­kö­pal­ve­lui­hin sisäl­tyy esi­mer­kik­si säh­kö­lait­tei­den ja IV-konei­den tar­kas­tuk­set, sään­nöl­li­set huol­to­teh­tä­vät ja opti­moin­ti esi­mer­kik­si jääh­dy­tyk­sen ja läm­mi­tyk­sen osal­ta. Laki­sää­teis­ten huol­to- ja yllä­pi­to­teh­tä­vien lisäk­si huo­leh­dim­me jär­jes­tel­mien vikail­moi­tuk­sis­ta ja tar­vit­ta­vis­ta akuu­teis­ta korjaustoimenpiteistä.

Palojärjestelmien testaus ja sammutinhuolto

Palo­tur­val­li­suu­den yllä­pi­tä­mi­nen on tär­keä osa jokai­sen kiin­teis­tön kun­nos­sa­pi­toa ja palo­jär­jes­tel­mät tulee lain mukaan tes­ta­ta ja huol­taa sään­nöl­li­sin välia­join. Mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set vaih­te­le­vat kiin­teis­tö­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. RTH Oy tar­jo­aa asian­tun­te­vaa ja koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua kiin­teis­tö­si paloturvallisuusasioissa.

Me huo­leh­dim­me puo­les­ta­si lain vel­voit­ta­mis­ta palo­jär­jes­tel­mien, kuten paloil­moit­ti­mien, sprinkle­rei­den ja savun­pois­to­jär­jes­tel­mien, tes­tauk­ses­ta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta. Vas­taam­me myös sam­mu­tin­huol­los­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa käsi­sam­mut­ti­mien toi­min­ta­kun­to ja tur­val­li­suus. Toi­mi­vat ja koh­teen vaa­ti­mat sam­mut­ti­met ovat niin ikään olen­nai­nen osa kiin­teis­tö­jen ja nii­den käyt­tä­jien palo­tur­val­li­suut­ta. Sam­mut­ti­mien tar­kas­tus­vä­li vaih­te­lee yhdes­tä kah­teen vuot­ta, riip­puen sii­tä, mil­lai­sis­sa tilois­sa sam­mu­tin­ta säi­ly­te­tään. Sam­mut­ti­mien huol­to­vä­li puo­les­taan on sam­mu­tin­mal­lin mukaan noin 10 vuotta.

Kiinteistöhuollosta ja paloturvallisuudesta huolehtiminen ovat edellytyksiä turvalliselle ja miellyttävälle työ-, tuotanto- ja asuinympäristölle

Ennal­taeh­käi­se LVIS-viko­jen ja palo­tur­val­li­suus­ris­kien syn­ty­mis­tä ja jätä kun­nos­sa­pi­to luo­tet­ta­vien asian­tun­ti­joi­den huoleksi!

Pyy­dä tarjous