Korjausrakentaminen

Purkutyöt, toimistoremontit ja muuttoremontit

Viih­tyi­sät toi­mis­to­ti­lat ja työym­pä­ris­tö ovat edel­ly­tyk­siä työ­hy­vin­voin­nil­le ja työ­te­hok­kuu­del­le. RTH Oy toteut­taa toi­mis­to­re­mon­tit ja muut­to­re­mon­tit puo­les­ta­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja muu­al­la Ete­lä-Suo­mes­sa. Meil­tä saat kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lut vai­vat­to­mas­ti avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si kai­kis­ta toi­mis­to- ja muut­to­re­mon­tin vai­heis­ta aina pur­ku­töis­tä vii­meis­te­lyyn saakka.

Korjausrakentamisen palvelut yrityksille

  • Toi­mis­ton pintaremontti
  • Pur­ku­työt
  • Muut­to­re­mont­ti
  • Tar­vit­ta­vat LVIS-työt

Toimistoremontilla yrityksen tarpeita vastaavat tilat

Toi­mis­to­re­mon­tin suun­nit­te­lus­sa tär­keim­piä huo­mioon otet­ta­via asioi­ta ovat yri­tyk­sen ja tilo­jen käyt­tä­jien vaa­ti­muk­set ja tar­peet tilo­jen suh­teen sekä yleen­sä myös teho­kas tilan­käyt­tö. Yri­tyk­sen yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­den suun­ni­tel­tu toi­mis­to tar­jo­aa viih­tyi­sän ja toi­mi­van työym­pä­ris­tön kai­kil­le. Oikein mitoi­tet­tu ja huo­lel­la suun­ni­tel­tu toi­mis­to lisää samal­la myös tehok­kuut­ta ja luo­vuut­ta. Edus­ta­vat tilat luo­vat myös asiak­kail­le posi­tii­vi­sia mie­li­ku­via yrityksestä.

Pintaremontilla raikas ilme toimistoon

Onko yri­tyk­se­si muut­ta­mas­sa uusiin tiloi­hin? Tai oli­si­ko nykyi­set toi­mis­to­ti­lat aika remon­toi­da yri­tyk­se­si tar­pei­ta parem­min vas­taa­vik­si? RTH Oy tar­jo­aa eri­ko­kois­ten toi­mis­to­ti­lo­jen pin­ta- ja muut­to­re­mon­tit yri­tyk­sil­le. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat etu­pääs­sä toi­mis­to­jen pur­ku­työt sekä pin­ta­re­mon­tit, kuten sei­nien ja katon maa­laus, pane­loin­ti, uuden lat­tian asen­ta­mi­nen, ovien vaih­ta­mi­nen ja kalus­tei­den asen­ta­mi­nen. Huo­leh­dim­me myös poh­jan muu­tos­töis­tä, kuten tar­peet­to­mien väli­sei­nien pur­ka­mi­ses­ta tai uusien väli­sei­nien raken­ta­mi­ses­ta. Tar­vit­taes­sa saat kaut­tam­me myös kaik­ki toi­mis­to­re­mon­tin vaa­ti­mat LVIS-työt.

Jo pie­nel­lä­kin pin­ta­re­mon­til­la voi­daan hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti lisä­tä toi­mis­toon ava­ruu­den tun­net­ta, valoi­suut­ta ja uut­ta rai­kas­ta ilmet­tä. Teh­dään yhdes­sä toi­mis­tos­ta­si juu­ri sinun yri­tyk­se­si näköi­nen viih­tyi­sä tila, jos­sa on ilo työs­ken­nel­lä ja asioida!